ឡេលាបមុខពេលយប់

(0 Reviews)
Thu 27-Jun-2019 02:06 PM / Other Let's White Cosmetic / 1165

អត្ថប្រយោជន៍របស់ Let's White - Night Cream

$15.00 $30.00
@
 

Product Details
អត្ថប្រយោជន៍របស់ Let's White - Night Cream
-សាច់គ្រីមម៉ត់ និងមានក្លិនក្រអូបដូចទឹកអប់
-បងា្ករមុននិងកាត់បន្ថយមុន និងស្នាមអុចខ្មៅលើផ្ទៃមុខ
-ផ្សំចេញពីសារជាតិ alpha-botanic យ៉ាងពិសេសប្រមូលផ្តុំដោយ inhibits melanin pigmentation បែបធម្មជាតិ
-សម្អាតផ្ទៃមុខអោយស្អាតមុនពេលប្រើ

Let White Cosmetic

#300D, Street 182, Sangkat Teklaork III, Khan Toulkok, Phnom Penh, Cambodia (143.39 mi) Phnom Penh

Let's White Cosmetic is a cosmetic and beauty accessories shop based in Phnom Penh Cambodia. All products exclusive imported from Thailand and organized by the Thai FDA. 

Comments Added Successfully!

Top rated companies