កម្មវិធីគ្រប់គ្រង ការលក់ទំនិញបង់រំលស់, ហាងបញ្ចាំ និង ឥណទាន

(0 Reviews)
Wed 26-Jun-2019 11:06 AM / Mr. Kang SouengHak / 1276

កម្មវិធីគ្រប់គ្រង ការលក់ទំនិញបង់រំលស់​ហាងបញ្ចាំ និង ឥណទាន  

 • តម្លៃចាប់ពី$650
 • យើងខ្ញុំមានបទពិសោធន៌ផ្នែកឥណទានជិត10ឆ្នាំ កម្មវិធីត្រូវតាមនីតិវិធី ឥណទានហាងបញ្ចាំ និងបង់រំលស់
 • អាចប្រើច្រើនសាខាបានបញ្ចូលគ្នាMulti Branch(Head Office-Branch),
 • អាចប្រើច្រើនអ្នកបានMulti User
 • មានមុខងារច្រើនMultifunction and និងបត់បែនតាមតម្រូវការ Flexible
$650.00 $700.00
កម្មវិធីគ្រប់គ្រង ការលក់ទំនិញបង់រំលស់​ហាងបញ្ចាំ និង ឥណទាន  

 • តម្លៃចាប់ពី$650
 • យើងខ្ញុំមានបទពិសោធន៌ផ្នែកឥណទានជិត10ឆ្នាំ កម្មវិធីត្រូវតាមនីតិវិធី ឥណទានហាងបញ្ចាំ និងបង់រំលស់
 • អាចប្រើច្រើនសាខាបានបញ្ចូលគ្នាMulti Branch(Head Office-Branch),
 • អាចប្រើច្រើនអ្នកបានMulti User
 • មានមុខងារច្រើនMultifunction and និងបត់បែនតាមតម្រូវការ Flexible
"> តម្លៃចាប់ពី$650
 • យើងខ្ញុំមានបទពិសោធន៌ផ្នែកឥណទានជិត10ឆ្នាំ កម្មវិធីត្រូវតាមនីតិវិធី ឥណទានហាងបញ្ចាំ និងបង់រំលស់
 • អាចប្រើច្រើនសាខាបានបញ្ចូលគ្នាMulti Branch(Head Office-Branch),
 • អាចប្រើច្រើនអ្នកបានMulti User
 • មានមុខងារច្រើនMultifunction and និងបត់បែនតាមតម្រូវការ Flexible                                                           
 • ***ចំណុចសំខាន់ៗ មាន៤ធំៗគឺ៖

     ទី1- គ្រប់គ្រងការងារឥណទាន

     ទី2- គ្រប់គ្រងការងារបេឡាធិការ

     ទី3- គ្រប់គ្រងការងារ ចំនូល-ចំនាយ និងចំនេញខាត (សង្ខេបគណនេយ្យ)

     ទី4- ផ្នែករបាយការណ៌

     ទី1- គ្រប់គ្រងការងារឥណទានៈ

          - អាចបង្កើតតារាងបង់ប្រាក់តាមប្រភេទនៃឥណទានFlat, Decline, Balloon, Semi Balloon និង Annuity
          - អាចផ្លាស់ប្តូរ តារាងបង់ប្រាក់បាន Re-Schedule Loan និងបង់ផ្តាច់មុនកាលកំណត់
          - អតិថិជនអាចបង់ ប្រចាំថ្ងៃ, 1សប្តាហ៌ម្តង, 2សប្តាហ៌ម្តង និង1ខែម្តង

          - គ្រប់គ្រងទ្រព្យដាក់បញ្ចាំរបស់អតិថិជន

  ទី2- គ្រប់គ្រងការងារបេឡាធិការៈ

         - មានការគ្រប់គ្រងឃ្លាំងប្រាក់ និងTillសាច់ប្រាក់របស់បេឡា
         - បើកប្រាក់ឥណទាន ជូនអតិថិជន
        - ទទួលប្រាក់បង់ត្រលប់ពីអតិថិជន
        - ដាក់ប្រាក់ចូលឃ្លាំង ឬ Till របស់បេឡា
        - ដកប្រាក់ចេញពីឃ្លាំង ឬ Till របស់បេឡា
        - ផ្ទេរប្រាក់ ចេញ-ចូល រវាងឃ្លាំង និងTill របស់បេឡា

  ទី3- គ្រប់គ្រងការងារ ចំនូល-ចំនាយ និងចំនេញខាតៈ
        - អាចកត់ត្រាចំនូលផ្សេងៗបាន ក្រៅពីចំនូលការប្រាក់
        - អាចកត់ត្រាចំណាយប្រតិបត្តិការ និងចំណាយផ្សេងៗបាន

  ទី4- ផ្នែករបាយការណ៌ៈ
       - មានរបាយការណ៌សម្បូរបែប

       - ក៏អាចបន្ថែមរបាយកាណ៌ទៀតបានដែរ 

       - ការិយាល័យភ្នំពេញ៖ 012 99 88 85 / 010 83 46 80 / 023 674 6969

       - ការិយាល័យសៀមរាប៖ 095 35 35 88 / 010 800 801

  ">
  @
   
  • តម្លៃចាប់ពី$650
  • យើងខ្ញុំមានបទពិសោធន៌ផ្នែកឥណទានជិត10ឆ្នាំ កម្មវិធីត្រូវតាមនីតិវិធី ឥណទានហាងបញ្ចាំ និងបង់រំលស់
  • អាចប្រើច្រើនសាខាបានបញ្ចូលគ្នាMulti Branch(Head Office-Branch),
  • អាចប្រើច្រើនអ្នកបានMulti User
  • មានមុខងារច្រើនMultifunction and និងបត់បែនតាមតម្រូវការ Flexible                                                           

  ***ចំណុចសំខាន់ៗ មាន៤ធំៗគឺ៖

     ទី1- គ្រប់គ្រងការងារឥណទាន

     ទី2- គ្រប់គ្រងការងារបេឡាធិការ

     ទី3- គ្រប់គ្រងការងារ ចំនូល-ចំនាយ និងចំនេញខាត (សង្ខេបគណនេយ្យ)

     ទី4- ផ្នែករបាយការណ៌

     ទី1- គ្រប់គ្រងការងារឥណទានៈ

          - អាចបង្កើតតារាងបង់ប្រាក់តាមប្រភេទនៃឥណទានFlat, Decline, Balloon, Semi Balloon និង Annuity
          - អាចផ្លាស់ប្តូរ តារាងបង់ប្រាក់បាន Re-Schedule Loan និងបង់ផ្តាច់មុនកាលកំណត់
          - អតិថិជនអាចបង់ ប្រចាំថ្ងៃ, 1សប្តាហ៌ម្តង, 2សប្តាហ៌ម្តង និង1ខែម្តង

          - គ្រប់គ្រងទ្រព្យដាក់បញ្ចាំរបស់អតិថិជន

  ទី2- គ្រប់គ្រងការងារបេឡាធិការៈ

         - មានការគ្រប់គ្រងឃ្លាំងប្រាក់ និងTillសាច់ប្រាក់របស់បេឡា
         - បើកប្រាក់ឥណទាន ជូនអតិថិជន
        - ទទួលប្រាក់បង់ត្រលប់ពីអតិថិជន
        - ដាក់ប្រាក់ចូលឃ្លាំង ឬ Till របស់បេឡា
        - ដកប្រាក់ចេញពីឃ្លាំង ឬ Till របស់បេឡា
        - ផ្ទេរប្រាក់ ចេញ-ចូល រវាងឃ្លាំង និងTill របស់បេឡា

  ទី3- គ្រប់គ្រងការងារ ចំនូល-ចំនាយ និងចំនេញខាតៈ
        - អាចកត់ត្រាចំនូលផ្សេងៗបាន ក្រៅពីចំនូលការប្រាក់
        - អាចកត់ត្រាចំណាយប្រតិបត្តិការ និងចំណាយផ្សេងៗបាន

  ទី4- ផ្នែករបាយការណ៌ៈ
       - មានរបាយការណ៌សម្បូរបែប

       - ក៏អាចបន្ថែមរបាយកាណ៌ទៀតបានដែរ 

       - ការិយាល័យភ្នំពេញ៖ 012 99 88 85 / 010 83 46 80 / 023 674 6969

       - ការិយាល័យសៀមរាប៖ 095 35 35 88 / 010 800 801

  Light Technology Cambodia

  No.141A-B, St.132, Sangkat Teok Lar-ork I, Khan Toulkork, Phnom Penh, Cambodia.

  Light Technology of Cambodia establish since 2010 till now we have customers more than 200 and our company is located No.141A-B, St.132, Sangkat Teok Lar-ork I, Khan Toulkork, Phnom Penh, Cambodia. Our company provides all kinds of the installment management system as Restaurant, KTV, Bubble Tea, All Café Shop, Shop or Shop store, Super Market and beyond. We design very easy for sellers as Retailer, Wholesaler, and Instalment payment which avail to buyers. More than this, we also have the installment of management system for Real Estate Company with option instalment payment to the buyer. And Microfinance or loan service management system where you can find out in our company.

  For more information 023 674 6969 / 012 99 88 85 / 010 83 46 80.

  Comments Added Successfully!

  Top rated companies